Navigation
PodporaPodpora

Potrebujete poradiť v oblasti služieb nášho podnikania? Neváhajte, píšte alebo volajte, poradíme vám:

Mobil: +421 903 477 168
E-mail: avalop@avalop.sk
HOT LINE: HOT LINE AVALOP, s. r. o.

Potrebujete objednať kalkuláciu? – čítaj viac

 

 

Vybraný prehľad aktuálnych právnych a ostatných predpisov upravujúcich oblasť ochranu pred požiarmi – OPP:

 • zákon č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 315/2001 Z. z., o Hasičskom a záchrannom zbore znení neskorších predpisov,
 • vyhláška č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, (dňom 1. 1. 2009 ruší Vyhlášku MV SR č. 285/2001 Z. z.)
 • vyhláška č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,
 • vyhláška č. 258/2007 Z. z., o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami,
 • vyhláška č. 611/2006 Z. z., o hasičských jednotkách,
 • vyhláška č. 169/2006 Z. z., o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly,
 • vyhláška č. 162/2006 Z. z., o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi,
 • vyhláška č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,
 • vyhláška č. 142/2004 Z. z., o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami,
 • vyhláška č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
 • vyhláška č. 307/2007 Z. z. (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb),
 • vyhláška č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevencii, znení neskorších predpisov,
 • vyhláška č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly,
 • vyhláška č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov,
 • vyhláška č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.

 

Na stiahnutie:

Vybraný prehľad aktuálnych právnych a ostatných predpisov upravujúcich oblasť:
ochrana pred požiarmi (OPP),
bezpečnost a ochrana zdravia pri práci (BOZP).

Bezpečnostné značenie zamerané na BOZP a OPP:
Bezpečnostné značenie zamerané na BOZP a OPP – všeobecné povinnosti, bezpečnostné farby.

Ako na to:
Čo je potrebné urobiť a dodržať ak vykonávame činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok,
Terminologický slovník – Ochrana pred požiarmi,

Zoznam vybraných noriem STN EN pre na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť stavieb:
celý zoznam vybraných noriem,
zváranie a bezpečnostné ustanovenia pre zváranie a rezanie kovov,
pre elektrické zariadenia,
pre plynové zariadenia,
pre tlakové zariadenia,
pre dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom,

Stanoviská prezídia HaZZ (Prezídium Hasičského a záchranného zboru):
Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v bytových domoch – odpoveď na položené otázky,
Vykonávanie kontrol zariadení na požiarnotechnických zariadeniach – stanovisko,
Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru o postupe pri územnom konaní, stavebnom konaní a pri kolaudačnom konaní,
Predkladanie riešenia protipožiarnej bezpecnosti stavby z projektovej dokumentácie stavby a vybavenie ohlasovne požiarov - odpoved,
skladovanie horlavych kvapalín v obchodoch MV SR 2005,
dokumentácia o školení zamestnancov o OPP - stanovisko,
podklady potrebné pre výkon štátneho požiarneho dozoru - stanovisko,
vykonávanie kontroly a údržby požiarnych uzáverov - stanovisko,
demontáž a likvidácia nadbytočnej EPS 2007 – usmernenie,
označovanie a akcieschopnosť zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov – usmernenie,
usmernenie k spracovaniu dokumentácie o protipožiarnej charakteristike užívanej stavby,
aktuálne otázky plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi v právnickej osobe – odpoveď

News